Tento ubytovací poriadok je dostupný v objekte chaty, zverejnený na internete a ubytovaný hostia sú s ním oboznámený, aj ústne prenajímateľom alebo správcom chaty pri preberaní objektu – neznalosť ustanovení nie je dôvodom na neplnenie povinností. Ubytovaný hostia sú povinný dodržiavať ubytovací poriadok – porušenie zakladá právny nárok majiteľa objektu na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím dohodnutého času.

1. Ubytovanie klientov

1.1       V objekte ubytovacieho zariadenia „U Jastraba“ sa uskutoční na základe ich dobrovoľného prihlásenia a záväznej rezervácii na pobyt po zaplatení rezervačného poplatku 50 Eur za pobyt.

1.2       Ubytovaní hostia predložia prenajímateľovi alebo ním poverenej osobe pri preberaní objektu

1.2.1    Doklad totožnosti: občianský preukaz alebo cestovný pas.

1.2.2    Na základe odpisu sú hostia zapísaní v Knihe ubytovaných.

1.2.3    Za maloleté ubytované deti koná a zodpovedá zástupca.

1.2.4    Ubytovanie v objekte je povolené len osobám, ktoré netrpia infekčnou chorobou.

1.2.5    Prenajímateľ objektu vydá ubytovaným hosťom protokol a zmluvu o ubytovaní s uvedeným dátumu prenájmu a celkovou cenou za prenájom.

2. Cenník služieb

2.1       Je uverejnený na internete a v propagačných materiáloch.

2.2      Služby sú poskytované na základe vopred určenej ponuky a dojednaných podmienok.

3. Príchod

3.1.      Čas nástupu na pobyt je po 16:00 hodine.

3.2.      Pri prevzatí objektu preberá klient inventár celého objektu, podpisom formulára berie na seba zodpovednosť za stratu, poškodenie a zničenie obsahu chaty.

3.3.      Pri tomto prevzatí poplatok uhradený pri preberaní ubytovacieho zariadenia, slúži ako kaucia. Výška kaucie je 50€.

3.4.      Klient je oboznámený o spôsobe používania hasiaceho prístroja, použitia najlepšej požiarnej únikovej cesty a narábania s krbovým telesom a používaním elektrických zariadení v objekte.

3.5.      Pri preberaní objektu a jednotlivých izieb je nutné skontrolovať vybavenosť objektu, izieb a ich funkčnosť. Lôžka, hygienické zariadenia, stôl, stoličky, skrine, osvetlenie, TV a rádio v spoločenskej miestnosti a jedálni, v kuchyni sporák a rúru, rýchlo varnú kanvicu, drez s výlevkou na umývanie riadu s tečúcou teplou a studenou vodou, skrinky na riad, kuchynský riad, hygienické a čistiace potreby: vedro, metla, handra.

3.6.     Klient má právo využívať všetok majetok a zariadenie objektu, zároveň je zodpovedný za spôsobenú škodu.

4. Odchod

4.1.      Odovzdanie chaty v deň odchodu je do 11.00 hodiny ráno, kedy je nutné uvoľniť objekt, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.

4.2.      Pred odchodom z objektu je ubytovaný hosť povinný uzatvoriť vodovodné kohútiky, zhasnúť osvetlenie, vypnúť elektrické spotrebiče, zatvoriť okná a uzamknúť dvere.

4.3.      Klient má k použitiu jednu sadu kľúčov od prenajatej chaty. Za stratu kľúčov sa účtuje: 50 €.

4.4.      V objekte je potrebné hospodárne nakladať s teplou a studenou vodou z dôvodu ich možnej obmedzenej kapacity – vlastný zdroj pitnej vody, vlastná žumpa.

4.5.      Klient je povinný pred odchodom umyť kuchynský riad, kotlík, vonkajší gril a vyprázdniť chladničku od potravín a vysypať všetky smeti na miesto k tomu určené.

5. Pohyb v objekte

5.1.      V objekte sa prezúva.

5.2.     Ubytovaným klientom odporúčame vhodné prezuvky.

5.3.     Pred vstupom do objektu je nutné očistiť si obuv.

5.4.     Je zakázaný vstup do objektu v športovej obuvi: lyžiarkach, turistická obuv a pod.

5.5.      V celom objekte chaty platí prísny zákaz fajčenia. Pre fajčiarov sú určené len vonkajšie priestory, sedenie v altánku pri krbe a pri ohnisku, kedy je potrebné mať na zreteli zvýšené požiarne riziko kvôli blízkosti lesa v prísne chránenom ochrannom pásme TANAP!!!

5.6.     Porušenie zákazu fajčenia v objekte je pokutované sumou 200€.

5.7.     Ubytovaný hostia sú povinný vykonať opatrenia na zabezpečenie poriadku a pokoja priamo v objekte i v bezprostrednej blízkosti objektu.

5.8.     Povinnosť dodržiavať nočný pokoj v čase od 23.00 hod – do 06.00 hod.

6. Exteriér a interiér objektu

6.1.      Je udržiavaný a funkčný.

6.2.     Ubytovaný hostia sú vo vlastnom záujme povinný prekontrolovať stav a funkčnosť zariadení a majetku objektu a nedostatky ihneď oznámiť majiteľovi objektu.

6.3.      Ubytovaný hostia nemôžu bez súhlasu majiteľa premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a opravy objektu, zásahy do sietí a inštalácie.

7. Elektrické spotrebiče

7.1.      V celom objekte chaty je elektrická inštalácia zabezpečená prúdovým chráničom a je možné, že pri použití vlastných elektrospotrebičov, ktoré nie sú v súlade s aktuálnymi elektroinštalačnými normami môže dôjsť k výpadku prúdu v celom objekte. Takýto spotrebič sa zakazuje ďalej v objekte používať.

8. Deti v objekte

8.1.       Deti do 10 rokov je zakázané nechávať bez dozoru dospelých v interiéri aj exteriéri objektu.

8.2.       Pri vzniku úrazu alebo iných nepredvídateľných okolností, zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt.

8.3.        V celom objekte platí zákaz vynášania a premiestňovania nábytku a zariadenia chaty, zákaz používania športových potrieb určených pre exteriéry v interiéri objektu: napr. lopty, tenisové rakety, sánky a pod.

8.4.        Zákaz vnášania športových potrieb do izieb a z dôvodu bezpečnosti zákaz pohybu v zimných športových odevoch a obuvi.

9. Hygienic potreby

9.1.        Posteľná bielizeň, utierky a prestierania sú čisté.

9.2.       Posteľná bielizeň slúži na celý pobyt.

9.3.        Kuchynské utierky, čistiace potreby a hygienické potreby sú v cene ubytovania.

9.4.        V kúpeľni sa nachádza sprcha s tečúcou teplou a studenou vodou, miesto na toaletné potreby, splachovacie WC.

9.5.        Udržujte čistotu – za mimoriadne znečistenie objektu blatom, zvratkami, žuvačkami a pod. sa účtuje poplatok 20 eur.

10. Hygienic potreby

10.1.        K objektu je umožnený príjazd motorovým vozidlom po miestnej komunikácii a lesnej ceste.

10.2.        Jazda po príjazdovej lesnej ceste (posledných 150 m) priamo ku vchodu do objektu je len na vlastné riziko (zjazd bez pohonu 4×4 neodporúčame).

10.3.         V zimnom období je možné, že bude nutné použitie snehových reťazí.

10.4.         Parkovanie je zaistené nad objektom cca. 150m a priamo pri objekte.

11. Odpad

11.1.         V objekte sú nádoby na odpadky.

11.2.        Voľné skladovanie odpadu pred objektom bez jeho zabezpečenia je zakázané.

12. Zvieratá

12.1.         Ubytovanie domácich zvierat je povolené len po predložení očkovacieho preukazu a dohovoru s majiteľom objektu.

12.2.         Ubytovanie zvierat je bezplatné.

13. Škody na majetku

13.1.         Prenajímateľ objektu nezodpovedá za vnesené veci ubytovaných hostí a ani za škodu na odložených veciach.

13.2.         Ubytovaný hostia súhlasia s tým, že počas doby trvania prenájmu, prenajímateľ alebo ním poverená osoba, má právo vstúpiť do objektu a izieb za účelom vykonania povinností vyplývajúcich z prevádzkovania objektu: nutné opravy a údržba, havarijné stavy a pod.

13.3.         Za škody spôsobené na majetku a zariadení objektu zodpovedá ubytovaná osoba.

 

Vo Východnej, 27. januára 2016