V súlade s právnymi predpismi Vám prinášame podmienky Ochrany osobných údajov.

 

Prevádzkovateľom ubytovacieho zariadenia U Jastraba a webovej stránky ujastraba.sk je:

Pavol Jastrabík
Kokavská cesta 829,
032 32, Východná
IČO: 45550603
IČ DPH: SK1082848877

 

1. Cookies
Aké údaje zhromažďujeme? 

Session cookies
Sú to prechodné cookies uložené na vašom počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení do doby než opustíte Webovú stránku (stránky) a v tom okamihu sa zmažú. Takéto cookies pomáhajú Webovej stránke (stránkam), aby si zapamätala informácie, keď prechádzate zo stránky na stránku, takže informácie nepotrebujete opäť zadávať alebo opakovane informácie znova vypĺňať.

Perzistentné cookies
Zostávajú uložené na vašom počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení, aj keď opustíte Webovú stránku (stránky); takéto cookies pomáhajú Webovej stránke (stránkam), aby si vás pamätala, keď sa vrátite ako návštevník, pritom vás neidentifikujú ako osobu.

Na aký účel využívame cookies?

Nevyhnutné cookies
Umožňujú pohyb na webových stránkach a používanie základných funkcií ako sú zabezpečené oblasti, nákupné košíky a online platby. Tieto cookies o vás nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť pri marketingu, ani si nepamätajú, kde ste sa na internete pohybovali. Ich zakázaním nemôžeme zaručiť plnú funkčnosť našej stránky.

Štatistické cookies tretích strán
Zhromažďujú informácie o tom, ako naše webové stránky používate, napr. ktoré stránky navštevujete, a či ste narazili na nejaké chyby, napríklad vo formulároch. Tieto cookies nezhromažďujú žiadne informácie, podľa ktorých by bolo možné zistiť vašu totožnosť – všetky zhromaždené údaje sú anonymné a slúžia nám iba k tomu, aby sme mohli prevádzku našich webových stránok optimalizovať a vedeli, čo našich používateľov zaujíma a týmto spôsobom zistiť, ako bola naša reklama efektívna.
Ich zakázaním nemôžeme zaručiť plnú funkčnosť našej stránky. Tieto dáta môžu byť posunuté tretím stranám, v súlade s právnymi predpismi.
Google Analytics – https://www.google.com/analytics/

Reklamné cookies tretích strán
Sú napojené na služby poskytované iným firmami, napríklad ikony „Páči sa mi to“ a „Zdielať“ alebo videá. Tieto služby poskytuje iná firma v náväznosti na to, že ste navštívili naše webové stránky.
S ich pomocou vás môžeme prepojiť na sociálne siete, ako je Facebook, a na základe údajov o vašej návšteve potom budete dostávať reklamu z iných webových stránok

Ako skontrolovať nastavenie cookies
Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Podrobnosti nájdete na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie.
Cookies sú užitočné, pokiaľ ich majitelia stránok nezneužijú na nepovolený zber údajov. Ak cookies nedôverujete, môžete ich pravidelne z vášho disku vymazávať. V niektorých prípadoch môže dôjsť k nekorektnému zápisu informácii Cookies a teda k problému s prihlásením sa do našich Internetových aplikácii. Návod pre odstránenie všetkých aj nekorektne zapísaných Cookies nájdete nižšie.

Návody na vymazanie Cookies v jednotlivých internetových prehliadačoch

Internet Explorer ™ http://windows.microsoft.com/sk-SK/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari™ http://www.apple.com/
Opera™ http://help.opera.com/Windows/10.20/sk/cookies.html
Mozilla Firefox™ http://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
Google Chrome™ https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&hlrm=en

2. Údaje, ktoré nám poskytnete s vašim súhlasom

Na našej webstránke máte možnosť kontaktovať nás prostredníctvom formulárov (Kontaktný formulár, Rezervačný formulár a pod.). Súčasťou každého formuláru je aj zaklikávacia položka, ktorou nám udelíte súhlas na spracovanie vami zadaných údajov na daný konkrétny účel.

Ako dlho uchovávame dáta? 

Údaje z prehliadania uchované podľa nastavenia cookies nie sú uchovávané v našich systémoch. Informácie, ktoré spájame s údajmi z cookies uchovávame podľa vášho súhlasu, ktorý ste nám poskytli alebo podľa doby trvania zmluvného vzťahu medzi nami a Vašou osobou.

3. Vaše práva
 

Právo odvolať súhlas – V prípade ak spracúvame Vaše údaje na základe Vášho súhlasu je možné tento súhlas kedykoľvek odvolať alebo namietať podaním podnetu na našich miestach prvého kontaktu alebo zaslaním podnetu na kontaktný b od uvedené v časti Kontaktné údaje.

Právo na prístup k svojim údajom – Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom prečo spracovávame vaše osobné údaje, aké kategórie osobných údajov spracovávame, s kým vaše osobné údaje zdieľame, ako dlho tieto údaje uchovávame, či spracovanie zahŕňa automatizované rozhodovanie, či tieto údaje boli prevedené do tretej krajiny.

Právo na opravu -máte právo nás upozorniť, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali a my máme povinnosť nesprávne údaje opraviť.

Právo byť zabudnutý – ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.

Právo na obmedzenie – od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní. Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.

Právo namietať – ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.

Právo na prenos údajov – Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.

4. Ako môžete uplatniť svoje práva?
 

Ako môžete uplatniť svoje práva?

Kontaktovanie Zodpovednej osoby – info@ujastraba.sk

Úrad na ochranu osobných údajov – Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na Dozorný orgán ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

5. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Predmetom týchto podmienok je zabezpečenie spracovania osobných údajov zákazníkov získaných v rámci obchodnej činnosti Ubytovacieho zariadenia a ďalej zakotvenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť o týchto získaných informáciách, a to v rozsahu a za podmienok stanovených týmito podmienkami.
 2. Ubytovacie zariadenia sa v súlade s týmito podmienkami zaväzuje spracovávať osobné údaje zákazníkov. Tieto podmienky sú zhotovené v rozsahu práv a povinností, ktoré pri spracovaní osobných údajov podľa predchádzajúceho odstavca vyplývajú z príslušných právnych predpisov, najmänariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 z dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov („Nariadenie“).

6. PRÁVA, POVINNOSTI A MLČANLIVOSŤ

 1. Ubytovacie zariadenie sa zaväzuje prijať také technické, personálne a iné potrebné opatrenia, aby nemohlo dôjsťk neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, či k inému zneužitiu osobných údajov.
 2. V súvislosti s poskytovaním ubytovacích služieb je Ubytovacie zariadenie povinné spracovávať osobné údaje hostí. Právo na prácu s týmit údajmi má len nevyhnutný peronál Ubytovacieho zariadenia.
 3. Personál ubytovacieho zariadenia bol riadne poučení o citlivosti osobných údajov. S osobnými údajmi hostí zaobchádzajú výhradne v rámci služieb poskytovaných ubytovacím zariadením. Ubytovacie zariadenie ani zamestnanci neposkytujú osobné údaje hostí ďalším subjektom. Ďalšími spracovateľmi osobných údajov hostí sú:
  1. Rezervačný systém
  2. Alexandra Stanová (Účtovníctvo)
 4. Podmienky spracovania a zaobchádzania s osobnými údajmi hostí sú upravené v spracovateľskej zmluve medzi Ubytovacím zariadením a daným spracovateľom.

7. DPO (DATA PROTECTION OFFICER)

 1. Poverencom Ubytovacieho zariadenia je Pavol Jastrabík (jastrabik@ujastraba.sk). Ubytovacie zariadenie zabezpečilo poverencovi školenie potrebné s vykonávaním tejto funkcie v súlade s Nariadením.

8. INFORMÁCIE O ZÁKAZNÍKOCH

 1. Ubytovacie zariadenie má zákonnú povinnosť uchovávať o svojich hosťoch niektoré osobné údaje, a to najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, číslo a typ dokladu, prípadné víza a účel pobytu. Táto povinnosť sa riadi Zákonom o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 404/2011 Z. z. a Zákonom o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 582/2004 Z. z. Podľa týchto právnych predpisov je Ubytovacie zariadenie povinné uchovávaťtieto osobné údaje o zákazníkoch po dobu 5 rokov.
 2. Okrem zákonom stanovených osobných údajov Ubytovacie zariadenia uchováva a spracováva aj e- mailovú adresu a telefónne číslo. Tieto osobné údaje sú využívané na komunikáciu pred, počas a po skončení pobytu zákazníka. E-mailová adresa je využívaná taktiež na marketingové účely Ubytovacieho zariadenia, konkrétne na zasielanie nepravidelného newslettera. Z e-mailovej databázy a odberu newslettera sa môže zákazník kedykoľvek odhlásiť kliknutím na príslušný odkaz v e-mailovej správe. Ubytovacie zariadenie prehlasuje, že e-mailové adresy neposkytuje tretím osobám a subjektom.
 3. Zákazník má právo kedykoľvek požiadať Ubytovacie zariadenie o prehľad svojich osobných údajov. Tieto informácie sú uchované v databáze rezervačného systému. Notársky overenú žiadosťo vymazanie osobných údajov je nutné doručiť poštou na adresu Ubytovacieho zariadenia. V prípade oprávnenej žiadosti o vymazanie osobných údajov Ubytovacie zariadenie kartu hosťa odstráni. Ubytovacie zariadenie sa však musí riadiť vyššie uvedenými zákonmi a vymenované osobné údaje môžu byť vymazané ažpo uplynutí zákonom stanovenej lehoty.

 

9. TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Ubytovacie zariadenie sa zaväzuje, že technicky a organizačne zabezpečil ochranu spracovania osobných údajov tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, či k inému zneužitiu osobných údajov a aby boli personálne a organizačne nepretržite po dobu spracovania osobných údajov zabezpečené všetky povinnosti správcu osobných údajov, vyplývajúcich z právnych predpisov, najmä Nariadenia.
 2. Ubytovacie zariadenie sa zaväzuje, že spracovanie osobných údajov bude zabezpečené najmä nasledujúcim spôsobom:
  1. k osobným údajom budú maťprístup iba oprávnené osoby Ubytovacieho zariadenia, ktoré budú mať Ubytovacím zariadením stanovené podmienky a rozsah spracovania údajov a každá taká osoba bude pristupovaťk osobným údajom pod svojím jednoznačným identifikátorom;
  2. osobné údaje budú spracovávané v priestoroch Ubytovacieho zariadenia, do ktorého budú mať prístup iba oprávnené osoby;
  3. Ubytovacie zariadenie zabráni neoprávnenému čítaniu, vytváraniu, kopírovaniu, prenosu, úprave či vymazaniu záznamov obsahujúcich osobné údaje;
  4. Ubytovacie zariadenie vykoná také opatrenia, ktoré umožnia určiť a overiť komu boli osobné údaje predané, kým boli spracované, pozmenené alebo zmazané.
 3. Ubytovacie zariadenie sa zaväzuje prostredníctvom vlastných vnútorných predpisov zabezpečiť, že zamestnanci a iné osoby, ktoré budú spracovávať osobné údaje, budú tak vykonávať iba za podmienok a v rozsahu stanovenom Ubytovacím zariadením. Ubytovacie zariadenie a zamestnanci budú zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie osobných údajov a to aj po skončení pracovného pomeru v Ubytovacom zariadení.

Dátum poslednej aktualizácie: 24.05.2018