Všeobecné obchodné podmienky ubytovacieho zariadenia Ujastraba: Ubytovanie klientov (hostí) sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, na základe slovenského práva a týmto ubytovacím poriadkom. Ubytovaný hosť prijíma ubytovací poriadok ako zmluvnú podmienku ubytovania a je povinný dodržovať jeho ustanovenia. Hosť je povinný sa s týmto ubytovacím poriadkom riadne oboznámiť, na jeho neznalosť sa nebude brať ohľad. Ubytovací poriadok je zverejnený na webstránke ubytovacieho zariadenia a priamo v ubytovacom zariadení.

1. Všeobecné obchodné podmienky

1.1.     Tieto obchodné podmienky platia pre zmluvu o prenajme ubytovacieho zariadenia, a vonkajšieho vybavenia ubytovacieho zariadenia  obchodné a zmluvné podmienky pre hosťa sa použijú iba vtedy, ak boli výslovne vopred písomne zmluvnými stranami dohodnuté.

1.2.     Zmluva o ubytovaní vzniká oficiálnym potvrdením rezervácie ubytovacím zariadením. Závisí od slobodnej vôle ubytovacieho zariadenia, či rezerváciu písomne potvrdí.

1.3.     Zmluvné strany sú ubytovacie zariadenie a hosť. Pri objednávke treťou osobou zodpovedá táto osoba voči ubytovaciemu zariadeniu spolu s hosťom ako spoločný dlžník za všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvy, pokiaľ ubytovaciemu zariadeniu predloží príslušné vyhlásenie od hosťa.

1.4.     Akýkoľvek podnájom alebo ďalší prenájom miestností ako aj ich používanie na iné účely ako na ubytovanie resp. na iné účely ako bolo dohodnuté v zmluve o ubytovaní, vyžadujú predchádzajúci písomný súhlas ubytovacieho zariadenia.

2. Podmienky a spôsob ubytovania

2.1.     Ubytovacie zariadenie môže ubytovať iba hosťa, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený. Hosť sa prihlasuje na internetovej stránke ubytovacieho zariadenia alebo po telefonickej dohode z majiteľom ubytovacieho zariadenia pred príchodom. K prihláseniu je hosť povinný predložiť pracovníkovi ubytovacieho zariadenia svoju identifikačnú kartu, cestovný pas, alebo iný platný doklad totožnosti v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR v registri obyvateľov SR v platnom znení a v zmysle zákona č. 363/2005 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

2.2.     Každý hosť, ktorý nie je štátnym občanom SR (cudzinec), je povinný v zmysle zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v znení neskorších právnych predpisov vyplniť a odovzdať na recepciu úradné tlačivo o hlásení pobytu predložené hosťovi pri príchode pracovníkom ubytovacieho zariadenia, pričom všetky požadované údaje je hosť povinný uviesť pravdivo a úplne.

2.3.     Ubytovacie zariadenie poskytuje ubytovaným hosťom služby v plnom rozsahu, ktorý ustanovuje vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z.z..

2.4.     Ubytovacie zariadenie môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť hosťovi iné ubytovanie, než bolo dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.

2.5.     Pokiaľ neexistuje žiadna inak znejúca dohoda, hosťovi sú k dispozícii rezervované izby od 16:00 hod. dohodnutého dňa príjazdu. Hosť nemá žiaden nárok na skoršie prichystanie rezervovanej izby.

2.6.    Izba musí byť v dohodnutý deň odjazdu vyprataná najneskôr do 11:00 hod. a odovzdaná ubytovaciemu zariadeniu naspäť. V prípade oneskoreného vypratania izby od 11.00 do 15:00 hod. má ubytovacie zariadenie  právo účtovať hosťovi poplatok vo výške 10,00 EUR za neskorý check out. V prípade oneskoreného vypratania izby po 15:00 hod. do 17:00 hod. má ubytovacie zariadenie právo účtovať hosťovi poplatok vo výške 20,00 EUR za neskorý check out. V prípade oneskoreného vypratania izby po 17:00 hod. má ubytovacie zariadenie právo účtovať hosťovi poplatok vo výške 100 % z ceny izby. Izba sa považuje za uvoľnenú potom, čo hosť vynesie z izby všetky svoje veci, odovzdá kľúče personálu ubytovacieho zariadenia a oznámi odhlásenie sa z ubytovania (tzv. check out). Ubytovacie zariadenie si vyhradzuje právo skontrolovať inventár izby, úhradu a spotrebu hosťa, a to najneskôr do 1 hodiny od uvoľnenia izby hosťom.

2.7.     Rezervovanú izbu, do ktorej sa hosť nenasťahoval najneskôr do 19:00 dňa príjazdu, môže prenechať ubytovacie zariadenie inak. Toto neplatí, pokiaľ bol vyslovene dohodnutý neskorší príjazd.

2.8.     Ak hosť požiada o predlženie ubytovania, môže mu ubytovacie zariadenie vyhovieť, záleží od obsadenosti ubytovacieho zariadenia v daný termín. V opačnom prípade hosť nemá nárok na predĺženie ubytovania, a ani na ubytovanie v inej izbe ubytovacieho zariadenia, pokiaľ to z kapacitných alebo prevádzkových dôvodov ubytovacie zariadenie neumožňuje.

3. Platba za poskytnuté ubytovanie

3.1.     Cenník služieb za ubytovanie a ďalšie služby je k nahliadnutiu na internetovej stránke ubytovacieho zariadenia alebo prípadne cez telefonický kontakt.

3.2.     Ubytovacie zariadenie je oprávnené požadovať od hosťa pri rezervácii zálohovú platbu do výšky 50,- EUR z ceny ubytovania. V prípade rezervácie ubytovania, táto je pre ubytovacie zariadenie  záväzná a dňom úhrady zálohovej platby na účet ubytovacieho zariadenia, pokiaľ nie je písomne dojednané inak.

3.3.     Hosť je povinný za ubytovanie a ním využité ďalšie služby zaplatiť dohodnuté zmluvné ceny ubytovacieho zariadenia podľa cenníka ubytovacieho zariadenia. Toto platí aj pre služby a výdavky ubytovacieho zariadenia voči tretím osobám, ktoré boli vyvolané hosťom. Hosť je povinný najneskôr v deň ukončenia pobytu na základe predloženého vyúčtovania ubytovania a služieb alebo na základe predloženej faktúry spolu s vyúčtovaním prijatých záloh od hosťa uhradiť ubytovaciemu zariadeniu cenu za ubytovanie a všetky poskytnuté služby.

3.4.     V prípade, ak hosť skráti dojednaný pobyt v ubytovacom zariadení, ubytovacie zariadenie má právo vyúčtovať hosťovi plnú výšku dojednanej ceny za celú dĺžku objednaného pobytu.

3.5.     Dohodnuté ceny zahŕňajú cenu ubytovania, obslužné a príslušnú platnú daň z pridanej hodnoty. Pokiaľ doba medzi uzavretím a vykonaním zmluvy presiahne 4 mesiace a zvýši sa ubytovacím zariadením všeobecne za takéto výkony účtovaná cena, môže ubytovacie zariadenie zmluvne dohodnutú cenu primerane zvýšiť, najviac však o 10%. Ceny môže ubytovacie zariadenie ďalej zmeniť, keď si hosť dodatočne želá zmeny v počte rezervovaných osôb, službách ubytovacieho zariadenia alebo v dĺžke pobytu a ubytovacie zariadenie s tým súhlasí.

3.6.    Pokiaľ cena za poskytnuté služby prekročí 500,-EUR, je hosť povinný na vyzvanie personálom ubytovacieho zariadenia ihneď túto sumu uhradiť.

3.7.     Ubytovacie zariadenie je oprávnené vzniknuté pohľadávky vyúčtovať hosťovi ako splatné a vyžadovať okamžitú platbu. Pri omeškaní platby je ubytovacie zariadenie požadovať úroky z omeškania. Ubytovacie zariadenie je po dohode s hosťom oprávnený vystaviť faktúru so splatnosťou maximálne 14 dní od vystavenia.

3.8.     Hosť nie je oprávnený bez písomného súhlasu ubytovacieho zariadenia započítať voči pohľadávke ubytovacieho zariadenia akúkoľvek splatnú a/alebo nesplatnú peňažnú pohľadávku.

4. Zodpovednosť ubytovacieho zariadenia a hosťa

4.1.     Ubytovacie zariadenie nezodpovedá za škodu na veciach vnesených a odložených hosťom do ubytovacieho zariadenia. Za klenoty, peniaze a iné cenné veci ubytovacie zariadenie nezodpovedá.

4.2.     Ubytovacie zariadenie nezodpovedá za zabudnuté alebo stratené veci v priestoroch ubytovacieho zariadenia.

4.3.     Ubytovacie zariadenie nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré boli spôsobené počas doby ubytovania.

4.4.     Na prijímanie návštev sú hosťom k dispozícii spoločenské priestory a izba len po uvedomení a súhlase personálom ubytovacieho zariadenia.

4.5.     Pri vážnom zranení ubytovacie zariadenie zabezpečí poskytnutie lekárskej pomoci, prípadne prevoz do nemocnice.

4.6.     V ubytovacom zariadení hosť nesmie premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo iné inštalácie.

4.7.     V priestoroch ubytovacieho zariadenia a predovšetkým na izbe hosť nesmie používať vlastné elektrické spotrebiče s výkonom nad 1000 Wattov.

4.8.     Pred odchodom z ubytovacieho zariadenia je hosť povinný na izbe a príslušenstve k izbe zhasnúť svetlo, uzavrieť vodovodné kohútiky, uzatvoriť dvere.

4.9.     Hosť je povinný odpad výlučne dávať do vyhradených nádob.

4.10.  Pokiaľ hosť dostane k dispozícii (prípadne aj za úhradu) miesto na odstavenie vozidla na parkovisku ubytovacieho zariadenia, nevzniká tým žiadna zodpovednosť ubytovacieho zariadenia pri strate alebo poškodení na pozemku ubytovacieho zariadenia odstavených alebo odsunutých motorových vozidiel a vecí nachádzajúcich sa v nich.

4.11.  Ubytovacie zariadenie neručí za úrazy pri programoch na voľný čas akéhokoľvek druhu, ibaže by ubytovacie zariadenie konalo hrubo nedbanlivo alebo úmyselne.

4.12.  Nájdené veci sa posielajú ďalej len na žiadosť ubytovaného hosťa. Nájdené veci sa uskladňujú v ubytovacom zariadení maximálne šesť mesiacov. Po uplynutí tejto lehoty sa predmety, ktoré majú zjavnú hodnotu, prepádavajú v prospech ubytovacieho zariadenia.

4.13.  Za škody spôsobené na zariadení resp. inventári ubytovacieho zariadenia zodpovedá hosť podľa príslušných platných právnych predpisov. V prípade poškodenia alebo zničenia majetku ubytovacieho zariadenia je ubytovacie zariadenie oprávnené na náhradu škody v nadobúdacej hodnote zničeného inventáru. Je v záujme hosťa informovať sa o jeho obsahu v prípade znehodnotenia alebo poškodenia zariadenia v izbe a ako zodpovedný zástupca zodpovedá za škody spôsobené neplnoletými osobami, za ktoré je zodpovedný, ako aj za škody spôsobené osobami, ktoré sa nachádzajú v priestoroch ubytovacieho zariadenia a pobyt im tam umožnil hosť.

4.14.  V prípade spôsobenej škody hosťom na majetku ubytovacieho zariadenia, je hosť povinný uhradiť náhradu vzniknutej škody najneskôr v deň skončenia pobytu v ubytovacom zariadení pri vyúčtovaním ubytovania a služieb, alebo na základe faktúry. V prípade, ak hosť odmietne uhradiť vzniknutú škodu, je ubytovacie zariadenie oprávnené účtovať hosťovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% denne z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok ubytovacieho zariadenia na náhradu spôsobenej škody.

4.15.  Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti ubytovacieho zariadenia prijíma personál ubytovacieho zariadenia, resp. vedenie ubytovacieho zariadenia. Reklamácie sa riešia podľa dohody z majiteľom ubytovacieho zariadenia.

4.16.   Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávať̌ deti do 10 rokov bez dozoru dospelých ani v izbe ani v ostatných spoločenských priestoroch ubytovacieho zariadenia.

4.17.  Z bezpečnostných dôvodov nie je hosť oprávnený v priestoroch ubytovacieho zariadenia nosiť zbraň a strelivo, alebo zbraň a strelivo inak prechovávať v stave umožňujúcom ich okamžité použitie

4.18.  Hosť nesmie vnášať do izby alebo iných nie na to určených priestorov lyže, snowboardy, sane a bicykle.

4.19.  Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch ubytovacieho zariadenia. V izbách a aj na balkónoch platí prísny zákaz fajčenia. V ubytovacom zariadení je prísne zakázané užívať akékoľvek psychotropné látky.

5. Odstúpenie, zrušenie objednávky, stornovanie

5.1.     Pokiaľ medzi ubytovacím zariadením a hosťom bol písomne dohodnutý termín na bezplatné odstúpenie od zmluvy bez toho, aby vyvolal nároky platieb alebo nárokov škody ubytovaciemu zariadeniu. Právo odstúpenia hosťa zaniká, pokiaľ až po dohodnutý termín svoje právo na odstúpenie písomne voči ubytovaciemu zariadeniu nevyužije.

5.2.     Objednávku je možné zrušiť v priebehu dňa príchodu telefonicky a písomne.

5.3.     Storno poplatok do 30 dní od nástupu ubytovanie je vrátený v plnej výške t.j. 50,- EUR. Po prekročení  30 dní od nástupu ubytovania je storno poplatok v plnej výške t.j. 50,- EUR.

5.4.     Ubytovacie zariadenie má právo na zvýšenie ceny ubytovania, ak sa počet osôb bude líšiť od dohody medzi hosťom a ubytovacím zariadením.

5.5.     Napriek storno podmienkam uvedených v bode 3. Ubytovacie zariadenie vždy posúdi storno podmienky individuálne pri každej akcii za účelom poskytnutia výhodnejších podmienok pre hosťa.

5.6.     Pokiaľ sa nevykoná dohodnutá alebo žiadaná platba vopred ani po uplynutí primeranej dodatočnej lehoty stanovenej ubytovacím zariadením, je ubytovacie zariadenie tiež oprávnené k odstúpeniu od zmluvy.

5.7.     Ďalej je ubytovacie zariadenie oprávnené od zmluvy mimoriadne odstúpiť najmä v prípadoch:
– vyššia moc alebo iné okolnosti, za ktoré ubytovacie zariadenie nezodpovedá, robia splnenie zmluvy nemožným;
– izby boli rezervované za uvedenia zavadzajúcich alebo nesprávnych údajov podstatných skutočností napr. v osobe hosťa alebo účelu;
– ubytovacie zariadenie má opodstatnený dôvod na domnienku, že využitie ubytovacích služieb by mohlo ohroziť hladkú prevádzku obchodu, bezpečnosť alebo vážnosť ubytovacieho zariadenia na verejnosti, bez toho, že by sa to mohlo pripisovať majiteľom resp. organizácii ubytovacieho zariadenia.

5.8.     Pri odstúpení od zmluvy zo strany ubytovacieho zariadenia nevzniká hosťovi žiaden nárok na náhradu škody.

6. Reklamačný poriadok

6.1.     Ustanovenia tohto článku VOP majú povahu reklamačného poriadku (ďalej len „reklamačný poriadok“) vydaného na základe zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení́ neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný́ zákonník“) a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. O priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).

6.2.     Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní zodpovednosti za vady výrobkov a služieb predávaných a poskytovaných poskytovateľmi ubytovacích služieb a doplnkových tovarov: Ubytovacie zariadeniu Ujastraba – Ujastraba, Kokavská cesta 829, 03232 Východná, IČO: 47548070, DIČ: 1082848877 (ďalej spolu len „poskytovatelia“ alebo „predávajúci“ a jednotlivo len „poskytovateľ“ alebo „predávajúci“) vo svojich zariadeniach, v súlade s predmetom ich činnosti spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“ alebo „spotrebiteľ“ alebo „klient“).

6.3.     Na účely tohto Reklamačného poriadku sa reklamáciou rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby a vybavením reklamácie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u poskytovateľa, u ktorého bola vec kúpená alebo u ktorého bola poskytnutá služba.

6.4.     Osobným prevzatím tovaru alebo poskytnutej služby klient- spotrebiteľ súhlasí s reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že bol s jeho obsahom oboznámený.

6.5.     Ubytovacie zariadenie si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny a/alebo úpravy reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia Klienta.

6.6.     Práva a povinnosti spotrebiteľa a poskytovateľa sa spravujú príslušnými právnymi predpismi SR. Spotrebiteľ ma najmä právo na reklamáciu prípadných nedostatkov poskytnutých služieb a vád zakúpených tovarov vrátane pravá na ich odstránenie, výmenu, doplnenie, prípadné na náhradné poskytnutie novej služby alebo primeranú zľavu z dohodnutej ceny zaplatených služieb alebo tovarov.

7. Záverečné ustanovenia

7.1.     Miesto plnenia a platby je sídlo ubytovacieho zariadenia.

7.2.     Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok boli alebo stali sa neúčinnými alebo neplatnými, nedotýka sa tým účinnosť ostatných ustanovení.

7.3.     Všetky majetkové spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred Rozhodcovským súdom Komory arbitrov so sídlom Zelená 2, 811 01 Bratislava zriadeným spoločnosťou Komora arbitrov, s.r.o., IČO: 36 701 734 (ďalej len „rozhodcovský súd“), ak žalujúca zmluvná strana podá žalobu na rozhodcovskom súde, rozhodcovské konanie bude vedené podľa jeho vnútorných predpisov (www.rozhodcovskysud.com), a to jedným rozhodcom ustanoveným podľa predpisov rozhodcovského súdu. Strany sa podrobia rozhodnutiu rozhodcovského súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné. Táto rozhodcovská zmluva sa stáva účinnou až dňom, kedy ktorákoľvek zo zmluvných strán podá žalobu o rozhodnutie akéhokoľvek sporu, ktorý vznikne z tejto zmluvy, vrátane sporu o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, na rozhodcovskom súde.

7.4.     Zmeny alebo doplnenia zmluvy, prevzatia žiadostí alebo obchodných podmienok vyžadujú pre ich účinnosť písomnú formu a budú účinné až vtedy, keď ich ubytovacie zariadenie písomne potvrdí. Jednostranné zmeny alebo doplnenia hosťom sú neúčinné.

7.5.     Hosť svojim podpisom súhlasí so správou, spracovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre potreby spoločností Ujastraba, Ubytovacie zariadenie, Kokavská cesta 829, 03232 Východná, IČO: 47548070, DIČ: 1082848877. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre marketingové účely ubytovacieho zariadenia v zmysle zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.

7.6.     Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. V prípade, že hrubo poruší svoje povinnosti alebo dobré mravy, má ubytovacie zariadenie právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí služby pred uplynutím dohodnutého času. Hosť svojim podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil s ubytovacím poriadkom, cenníkom ubytovacieho zariadenia a podmienkami ubytovania v ubytovacom zariadení.

 

Vo Východnej, 27. januára. 2016